Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van onze school. Dat vinden wij erg belangrijk, want alleen samen maken wij onze school nóg beter. De MR denkt bijvoorbeeld mee over de begroting, de overgangsnormering, het excursiebeleid, de veiligheid en de vrijwillige ouderbijdrage. Belangrijke beslissingen maken we niet zonder instemming of advies van hen. De MR bestaat uit vijf docenten, één onderwijsondersteunend personeelslid, drie ouders en drie leerlingen.

Jaarlijks is er een aantal vaste bespreekpunten, zoals de begroting, de vakantieregeling en het formatieplan. De Pius X-medewerkers binnen de MR (PMR) overleggen hierover wekelijks. Zij bespreken alle lopende zaken met de rector. Minimaal zes keer per jaar houden we een groter overleg met de oudergeleding (OMR), de leerlinggeleding (LMR) en de rector/bestuurder.

Het jaarverslag van de MR nemen we op in het algemene jaarverslag van de school. Dat vind je hier.

Overtuigd?

Neem contact met ons op