Praktijkonderwijs

Wie zijn wij?

De Praktijkschool is gehuisvest in een apart gebouw op het terrein van het Pius X-College; een veilige schoolomgeving voor leerlingen die meer dan gemiddelde begeleiding nodig hebben. Op de Praktijkschool zitten ongeveer 200 leerlingen. Deze onderwijsvorm is bedoeld voor de leerling voor wie het theoretische leren niet altijd vanzelf gaat maar die gebaat is bij een praktijkgerichte aanpak. De klassen zijn klein en de leerlingen krijgen les van een groep docenten die hier speciaal voor is opgeleid. De leerroute omvat 5 à 6 jaar. Het Praktijkonderwijs is eindonderwijs waarbij de meeste leerlingen worden opgeleid voor arbeid binnen het vrije bedrijf.

Wat doen we?

Het Pius X-College vindt het belangrijk dat iedere leerling zijn mogelijkheden benut om uit te stromen met een vakcertificaat of vakdiploma in de gekozen vakrichting. De Praktijkschool biedt hiervoor diverse mogelijkheden. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen met het uitstroomperspectief arbeid. Leerlingen op de Praktijkschool hebben baat bij een individueel programma. De Praktijkschool kent vier pijlers waarop de leerlingen onderwezen worden: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Onderwijs wordt gegeven op het eigen niveau van de leerlingen, waarbij ingezet wordt op de mogelijkheden en competenties. Coaching en ondersteuning zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Leerlingen worden opgeleid voor een baan op assistentenniveau. Zij werken op school zoveel mogelijk aan praktische en levensechte opdrachten die een zekere routine kennen. Hierbij zijn oefening en herhaling belangrijk. Taal- en rekenles wordt op het eigen niveau van de leerlingen aangeboden. Het praktijkonderwijs streeft ernaar om de leerlingen op het gebied van taal- en rekenvaardigheid het 1F-niveau te laten behalen (Europese standaard).

Rots en water

Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling nodig. Deze ontwikkeling omvat twee deelgebieden: de fysiek emotionele ontwikkeling (leren door ervaren en doen) en de verbaal emotionele ontwikkeling (leren door verwoorden en verbale uitwisseling).

Rots en Water beweegt zich op het snijvlak van sociale vaardigheidstraining, sport en bewegingsonderwijs. Het mensbeeld dat in Rots en Water wordt geschetst omvat de sociale identiteit (hoe gaan we met elkaar om?) en de psychologische identiteit (wie ben ik ?).

In de praktijk:

 • R&W wordt in leerjaar 1 en leerjaar 2 gegeven
 • Leerlingen krijgen 1 les R&W per week
 • Totaal krijgen ruim 100 leerlingen 14 R&W lessen (begin schooljaar tot Kerstvakantie)
 • De lessen worden in een gymzaal gegeven
 • R&W is ge├»mplementeerd in het curriculum
 • Reflectieopdrachten worden in de mentorlessen doorgesproken
 • Ouders krijgen tijdens een ouderavond voorlichting over R&W
 • Leerlingen kunnen naast de regulieren R&W lessen opgegeven worden voor een specifieke R&W training gericht op een specifieke hulpvraag (via het OndersteuningsTeam)
 • Nieuwe leerlingen (dan nog groep 8) krijgen een workshopmiddag waarin ze een R&W les krijgen.
 • 40 docenten hebben een R&W EDIT gevolgd
 • 10 docenten hebben een driedaagse training R&W gevolgd
 • 1 docent heeft een advanced training gevolgd

Bekijk hier de digitale presentatie van de uitstroom Praktijkschool (PPTX | 101 MByte).


Overtuigd?

Neem contact met ons op