Informatie over het Coronavirus (liveblog)

head image

zaterdag 18-04-2020

Terug naar overzicht

Onderstaand staat de meest recente informatie met betrekking tot het Coronavirus. Deze wordt regelmatig aangevuld.

Update 18 april 9.24 uur

In dit Pius X-Journaal laat Bas Bronckhorst je zien hoe je thuis een heerlijke kapsalon maakt. Verder zie je een nieuwe fitchallenge van Thed van de Kerkhof en een dag uit het leven van Tayim Kaethoven in Coronatijd. Noor Fiers roept iedereen op om in eigen tuin enorme zonnebloemen te gaan kweken! Fijne vakantie allemaal!


Update 10 april 22.12 uur

Het is bijna Pasen! In ons journaal vertelt Jan Poels het laatste nieuws over de schoolexamens. Verder gingen we langs bij Peter Leeflang. Hij vertelt hoe hij de coronatijd doorkomt. Dit en meer in een nieuw journaal met Sofie.


Update 9 april 9.35 uur

In deze brief een update over een aantal examenzaken. Lees deze brief dus goed en aandachtig.

vmbo: Brief examenkandidaten se's mei 2020.pdf

havo/ vwo: 2020-04-08 brief vervolg schoolexamens 5 havo en 6 vwo.pdf

Update 2 april 16.10 uur

In dit nieuwe Pius X-Journaal met Brent beantwoordt directeur Jan Poels júllie vragen. Verder zie je hoe Bas de quarantaine in Oud-Turnhout beleeft en kun je lekker bewegen met de gymchallenge van docent Thed van de Kerkhof. Ben je creatief, doe dan zeker mee met een nieuwe challenge van de sectie Beeldend!

Update 28 maart 09.02 uur

De verwachting is dat de school nog wel even gesloten blijft. Voorlopig zullen we het dus waarschijnlijk nog moeten doen met ‘onderwijs op afstand’. Dat vraagt steeds opnieuw veel inspanning, discipline en het nemen van verantwoordelijkheid: van de collega’s, van je ouders en zéker van jouzelf!

Het gaat al best goed, maar iets meer structuur is wenselijk. Hierbij een update per afdeling:

20200327 Update ouders en leerlingen h-v Onderwijs op afstand - maart 2020.pdf

20200327 Update ouders en leerlingen vmbo Onderwijs op afstand - maart 2020.pdf

Update 25 maart 18.00 uur


Update 24 maart 16.06 uur

Schoolexamens

Gisteren heeft de directie de schoolexamens op het laatste moment opgeschort. De reden hiervoor was de uitkomst van de persconferentie van de minister-president. Daar werd immers gesteld dat groepen die samenkomen niet groter mogen zijn dan drie personen. Meteen rees de vraag ‘Hoe kan het dan zijn dat groepen leerlingen wel bij elkaar komen om een schoolexamen te maken?’. De VO-raad, die rechtstreeks met de minister spreekt, heeft ons dan ook geadviseerd om de schoolexamens onmiddellijk op te schorten tot er duidelijkheid wordt gegeven. Het gaat immers om de gezondheid van uw zoon/dochter, onze collega's en anderen. Deze duidelijkheid is er gelukkig nu wel. De minister heeft vandaag besloten om de centraal schriftelijke eindexamens niet door te laten gaan. Het schoolexamen vormt nu in 2019-2020 eenmalig de basis voor het wel of niet slagen van de eindexamenleerling. Begin juni moeten alle schoolexamens zijn afgenomen en wordt op basis van de nieuwe zak-/slaagregeling bekeken of een leerling geslaagd is of niet. In de aankomende tijd werken wij stap voor stap toe naar de voltooiing van de schoolexamens.

We krijgen van de minister dus meer tijd om de laatste schoolexamens goed te organiseren. Momenteel zijn er achter de schermen binnen de verschillende examen-commissies gesprekken gaande om te komen tot de meest optimale planning van deze belangrijke examens. U mag erop vertrouwen dat we er alles aan zullen doen om de leerlingen de mogelijkheid te geven om de examens zo optimaal mogelijk te kunnen afleggen.

Digitaal onderwijs

Inmiddels hebben we het leren op afstand ingezet en zijn we volop met leerlingen aan de slag gegaan. In deze korte tijd hebben we al veel ervaringen opgedaan en ervan geleerd. Op basis van deze praktijkervaringen gaan we de aankomende tijd het geheel verder structureren en verfijnen.

Update 23 maart 22.25 uur

In verband met de aangescherpte corona-maatregelen is op advies van de VO-raad besloten de schoolexamens op te schorten tot er duidelijkheid is over hoe de maatregelen voor scholen van toepassing zijn.

Voor het Pius X-College betekent dit dat alle geplande PTA-toetsen per onmiddellijk (dus vanaf dinsdag 24 maart) tot nader order worden uitgesteld.

Leerlingen, ouders en medewerkers ontvangen uiterlijk aanstaande woensdag informatie over de politieke besluitvorming ten aanzien van het centraal examen.

Meer informatie is ook te lezen op de website www.vo-raad.nl .

Update 20 maart 16.17 uur

Vandaag krijgen alle leerlingen en ouders per mail te horen hoe wij omgaan met het fenomeen 'onderwijs op afstand'. Onze docenten zijn de afgelopen week allemaal getraind om goed om te kunnen gaan met Office Teams. De leerlingen krijgen nu dus ook middels deze mail te horen hoe zij binnen Office Teams moeten gaan werken. Het doet ons deugd om te zien welke initiatieven er op dit moment al worden genomen door de diverse collega's om het onderwijsleerproces zo goed mogelijk te continueren.

De schoolexamens (PTA) voor 5 havo en 6 vwo gaan aanstaande maandag 23 maart dus gewoon van start waarbij we de richtlijnen van het RIVM nadrukkelijk volgen.

De schoolexamens voor 4 vmbo gaan starten op maandag 30 maart; in de loop van volgende week zullen de roosters bekend gemaakt worden; het roosterbureau is elke dag druk doende om alles goed gepland te krijgen.

Alle examenkandidaten hebben inmiddels al een mail hierover mogen ontvangen.

Tot slot willen wij iedereen bedanken die in deze hectische en onvoorspelbare periode toch alles in het werk stelt om het leerproces van alle leerlingen te continueren.

De samenwerking tussen school, leerlingen en ouders is hierin essentieel en wij ervaren daarin veel begrip en solidariteit van alle partijen.

Wij sluiten ons graag aan bij de woorden van premier Rutte;

'let een beetje op elkaar, en ik reken op U'

Update 18 maart 17.53 uur

Vandaag weer een update van Jan Poels over de schoolexamens. Verder: kun je wel gewoon genieten van je favoriete frietje? Dit en meer in een nieuw journaal.


Update 18 maart 17.50 uur

Zoals eerder al gemeld is, heeft het ministerie aangegeven dat scholen de ruimte krijgen om de schoolexamens toch gewoon af te nemen. De inzet is om alle eindexamenkandidaten de kans te bieden om ook dit schooljaar het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden. Uiteraard blijven daarbij de richtlijnen van het RIVM van kracht. Alle op school aanwezige leerlingen en medewerkers moeten volledig klachtenvrij zijn. Alle leerlingen en ouders van de examenklassen hebben inmiddels al een mail thuis ontvangen met een update van de huidige stand van zaken.

Leerlingen 5 havo en 6 vwo
Wij hebben besloten om de schoolexamens voor 5 havo en 6 vwo op te pakken volgens het oorspronkelijke rooster. We starten maandag 23 maart en eindigen op vrijdag 3 april. De schoolexamenperiode verschuift daarmee dus een week.

Met deze oplossing denken we dat we recht doen aan de voorbereidingen die de meeste leerlingen al hebben gedaan. Bovendien is het op deze manier goed haalbaar om voor de meivakantie alle schoolexamens te hebben afgerond. Na deze periode kunnen leerlingen zich dan helemaal focussen op de voorbereidingen van de Centraal Schriftelijke Eindexamen (CSE’s). Uiterlijk 6 april ontvangt de school bericht over een eventuele verschuiving daarvan.

Leerlingen 4 vmbo
Er mogen geen lessen verzorgd worden op school. Enige uitzondering zijn de voorbereidingen op het praktijkexamen (CSPE/CPE) voor de examenkandidaten 4 vmbo. Deze vallen onder dezelfde regels als het afnemen van schoolexamens. Dus ook kleine groepen, en geen zieken op school.

Dit alles vraagt van ons als school een enorme inspanning om het allemaal geregeld te krijgen. Wij nemen deze week om per vak in beeld te brengen wat nog gedaan moet worden, en hoe we dat gaan doen. Op zijn vroegst vrijdag a.s. maar uiterlijk begin komende week hopen we de planning gereed te hebben. Op dat moment zullen we deze met de eindexamenkandidaten en ouders delen.

Wellicht ten overvloede om te melden, maar mochten de richtlijnen landelijk weer aangepast worden, zullen we dat uiteraard ook met u delen. In deze tijden is niets zeker. Hopende op uw begrip hiervoor.

Update 17 maart 20.30 uur

Vanmiddag hebben we bericht ontvangen over hoe als school om te gaan met de (school)examens. Het standpunt van de minister is dat scholen door kunnen gaan met de school- en praktijkexamens.

Scholen krijgen wel de ruimte om toetsen eventueel op een andere manier af te nemen dan in het programma van toetsing en afsluiting vermeld. De voorgeschreven eindtermen moeten uiteraard wel zijn geëxamineerd.

Vooralsnog blijven de data voor het centraal schriftelijk eindexamen gehandhaafd.

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden op de scholen. Dat is echter niet het geval. Scholen blijven gesloten voor alle onderwijsactiviteiten; de ruimte is alleen geboden voor het afnemen van de laatste schoolexamens. Voor wat betreft het praktijkexamen gelden enkele aanvullende richtlijnen. Dit zal maatwerk vragen.

Morgen (woensdag 18 maart) gaan de examencommissies van de verschillende afdelingen zich beraden over de consequenties van dit nieuwe besluit van het ministerie. Uiteraard houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tip voor de leerlingen: blijf je ook in deze bijzondere dagen goed richten op de (school)examenstof!

Update 16 maart 15.25 uur

Zoals u weet, is sinds vandaag tot 6 april het schoolgebouw gesloten voor alle activiteiten. De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierbij leidend: zaken worden zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail afgehandeld.

Inmiddels is besloten om alle buitenlandse reizen voor de rest van dit schooljaar te annuleren. Van de overige algemene schoolactiviteiten na 6 april wordt onderzocht wat wel of niet mogelijk is.

Alle leerlingen krijgen de gelegenheid om dinsdag 17 maart indien nodig spullen uit hun kluisje op school te halen. Daarbij is het onderstaande schema leidend: houdt u zich hier alstublieft aan.

  • Van 9.00 tot 10.00 uur: alle leerlingen van het Junior College, Praktijkschool en van 1 havo/vwo en 1 tto
  • van 10.00 tot 12.00 uur: alle overige leerlingen van 1 t/m 4 vmbo en leerlingen van 2 havo/vwo en van 2 tto
  • van 13.00 tot 14.00 uur: alle leerlingen van 3 en 4 havo/vwo envan 3 tto
  • van 14.00 tot 15.00 uur: alle leerlingen van 5 havo en 6 vwo.

Achter de schermen wordt hard gewerkt om het onderwijsproces zoveel mogelijk door te laten gaan.Dat het gebouw drie weken gesloten is, wil niet zeggen dat de leerlingen vrij zijn. Wij vinden het belangrijk dat zij een bijdrage leveren aan hun eigen leerproces en daarbij dus hun verantwoordelijkheid nemen om zelfstandig door te werken. Instructies over hoe dit ‘op afstand’ gaat plaatsvinden, worden in de loop van deze week kenbaar gemaakt.Hou hiervoor SOMToday goed in de gaten.

Wij denken dat ook ouder(s)/verzorger(s) in dit proces een belangrijke en stimulerende rol hebben. Het is fijn als u via SOMToday met uw zoon of dochter wilt meekijken naar de planning en de studiematerialen. Wellicht kunt u uw kind ondersteunen bij de planning of bij het maken en/of leren van de lesstof.

Woensdag ontvangt u bericht hoe u in SOMToday de rapportcijfers kunt inzien. Op basis daarvan krijgt u, indien nodig, een uitnodiging voor een ‘telefonisch ouderavond-gesprek’.

Deze week worden vanuit het ministerie van OC&W richtlijnen verwacht over (school-) examens. De examenleerlingen worden hiervan op de hoogte gehouden.

Het is een bijzondere tijd. Wij proberen zo nauwkeurig mogelijk te communiceren zodra er nieuws is. Heeft u een dringende vraag, dan kunt u deze per e-mail sturen naar de mentor van uw kind.Intern wordt ervoor gezorgd dat deze wordt beantwoord.

Tot slot: hou de situatie in de gaten, blijf gezond en let op uzelf en op hen die u lief zijn!

Update 16 maart 13.57 uur

Ook vandaag een extra Pius X-Journaal met nieuws over de lessen in de komende weken. Verder: welke mensen zijn vandaag wel aan het werk op school?

Update 15 maart 18.58 uur

Zoals u weet, heeft het kabinet vanmiddag besloten om de scholen tot 6 april te sluiten. Alle leerlingen, inclusief de eindexamenleerlingen, zijn vanaf maandag 16 maart dus thuis.

In de komende week komt er meer informatie over de aanpak van de (school-)examens richting onze eindexamenleerlingen. Zodra deze bekend is, informeren wij u uiteraard onmiddellijk.

U zult begrijpen dat in deze fase de gevolgen van dit besluit niet allemaal te overzien zijn. U mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om het leerproces en de bijbehorende ondersteuning zoveel mogelijk te continueren.

Maandagochtend komt ons crisisteam wederom bij elkaar om te bespreken hoe we ons onderwijs zó gaan organiseren dat de leerlingen in deze extreme periode thuis met de lesstof en schooltaken bezig kunnen zijn. Wij streven ernaar dat er sprake blijft van continuïteit in het leerproces. Daarbij zullen wij ook u, ouder(s), verzorger(s) nodig hebben.

Gezien de leeftijd van onze leerlingen gaan wij ervan uit dat opvang op school voor hen niet aan de orde hoeft te zijn.

Vanzelfsprekend houden wij contact met u en met uw kind(eren).

Update 13 maart 15.52 uur

Jan Poels geeft een update over hoe het Pius X met het Coronavirus omgaat. Verder:
Kun je op stap in Reusel dit weekend? En hoe zit het met de voorraad van de supermarkten in de buurt? Je ziet het in dit Pius X-Journaal met Gijs!


Update 13 maart 15.42 uur

Gedurende de rest van de maand maart worden alle buitenschoolse activiteiten geannuleerd. Prioriteit ligt de komende weken bij 1. de voortgang van de examenklassen 4vmbo-5havo-6vwo en de examengroepen PrO, en 2. de lessen aan de niet-examenklassen en de voor-examenklassen.
Dit betekent dat lessen aan examenklassen, schoolexamens en de voorbereidingen op het centraal eindexamen zoveel als mogelijk doorgaan. Bij een tekort aan collega's zullen lessen aan niet-examenklassen en voor-examenklassen als eerste komen te vervallen.

Ook ons facilitair bedrijf begint te merken dat er een run op handzeep is. Vooralsnog hebben we voor komende week handzeep, maar de schaarste slaat toe. Dit kan betekenen dat we niet op elk moment en overal direct handzeep kunnen bijvullen. Heel erg vervelend, helaas is dat op dit moment even niet anders.

De situatie rondom het corona-virus kan per dag veranderen. Daarmee dus ook de geldende richtlijnen en de daarmee samenhangende informatievoorziening. Als er gedurende het weekend belangrijke zaken te melden zijn, publiceren we dat op de website van de school. Houd deze dus in de gaten.

Update 12 maart 16.57 uur

In het extra Pius X-Journaal: Sofie vertelt welke evenementen in de regio afgelast zijn. Verder gingen we kijken op de Praktijkschool: hoeveel leerlingen zijn daar nog wél in de les? Jan Poels geeft een update van de maatregelen die de school neemt.


Update 12 maart 16.41 uur

De SE's (PTA) voor de examenleerlingen op havo en vwo volgende week en de CSPE's voor de examenleerlingen op het vmbo over 2 weken, vinden gewoon volgens planning plaats. Vanwege de prioritering hiervan kan het zijn dat er als gevolg van de afwezigheid van een docent niet ingeplande docenten ingezet moeten worden om alles goed te laten verlopen. Dat hierdoor lessen komen te vervallen, is een bijbehorend effect dat we moeten accepteren. Hiervoor wordt op uw begrip gerekend.

Update 11 maart 15.15 uur

In het extra journaal van vandaag een interview met burgemeester Remco Bosma van Bladel over het coronavirus. Verder tips van docenten en ander personeel hoe je met het virus om moet gaan en een nieuwe stand van zaken van de absentenadministratie.


Update 10 maart 17.04 uur

Sofie vertelt in een extra Pius X-Journaal of de buitenlandse reizen doorgaan of niet.


Update 10 maart 16.57 uur

Vanmorgen zijn tijdens de directievergadering de volgende beslissingen genomen over de aanstaande buitenschoolse activiteiten:

  • alle buitenlandse activiteiten en reizen die vóór de meivakantie zijn gepland, komen te vervallen
  • op 17 maart wordt een besluit genomen over de Griekenlandreis, die gepland is ín de meivakantie
  • op 24 maart beraadt men zich over de buitenlandse activiteiten en reizen die nà de vakantie gepland zijn.

Met de organisatoren van de diverse activiteiten die komen te vervallen, wordt bekeken of deze op een later tijdstip alsnog kunnen plaatsvinden.

Natuurlijk wordt ten zeerste betreurd dat deze beslissing moet worden genomen. Er wordt op begrip gerekend: het welzijn van de leerlingen en al onze collega's is hierbij steeds het uitgangspunt.

Update 10 maart 15.22 uur

De richtlijn van het RIVM is de rest van de week nog van kracht.

Na overleg met de GGD kunnen we onderstaande richtlijnen aanpassen.

Wat als gezinsleden thuis moeten blijven omdat ze ziekteverschijnselen vertonen? De leerling zelf heeft geen ziekteverschijnselen.

Dan mag je gewoon naar school.

Wat te doen als ik thuis ben in verband met de RIVM-maatregel en weer naar school wil komen?

Richtlijn is nu dat je terug kunt komen de schooldag nadat je klachtenvrij bent.

Update 9-3-2020


Veelgestelde Virus Vragen

Richtlijn RIVM:

Inwoners Noord-Brabant met (milde) griepverschijnselen, zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts, wordt gevraagd zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden.

Update 9 maart; 10:30 uur; Advies blijft tot nader order van kracht.

Ik hoest reeds enkele weken; ik heb geen corona. Moet ik nu wel of niet thuisblijven?

Strikt volgens de regels luidt het advies thuisblijven. Laat in dit geval het gezonde verstand prevaleren. In geval je continu aan het hoesten en/of aan het snotteren bent, is thuisblijven een goed idee. In geval dat je af en toe hoest, en je hier reeds enkele weken last van hebt, is het aan jou en je ouders om samen te bepalen of je wel of niet naar school komt. Handhygiëne blijft belangrijke in deze.

Wat als er gezinsleden thuis moeten blijven omdat ze zelf ziekteverschijnselen vertonen?

Dan blijf je ook thuis.

Schudden we handen op school?

Tot nader order handen schudden en andere intimiteiten vermijden.

Ik ben als gevolg van de RIVM maatregel thuis. Wat kan ik doen voor school?

Probeer zoveel als mogelijk schoolwerk vanuit thuis voort te zetten. Houdt SOMtoday in de gaten voor extra oefenstof, instructies en dergelijke.

Ik heb een gezinslid dat positief getest is op corona.

Direct telefonisch contact opnemen met school en zelf thuisblijven.

Gaan morgen de lessen door?

We proberen zoveel als mogelijk vooraf in beeld te hebben welke docenten niet aanwezig zijn. Hierdoor kan het rooster per dag afwijken van je normale rooster.

Houdt SOMtoday in de gaten.

Wat te doen als ik thuis ben in verband met de RIVM maatregel en weer naar school wil komen?

Richtlijn is nu dat je terug kunt komen nadat je 24 uur klachtenvrij bent.

Ik loop stage bij een bedrijf. Gaat deze door?

Ja deze gaat door. In geval je zelf ziekteverschijnselen vertoont, blijf je thuis en stel je school en het bedrijf op de hoogte. Zo ook, in geval er besmettingsgevaar is vanuit het bedrijf zelf, voor de zekerheid naar huis gaan en school hiervan op de hoogte brengen.

Gaan excursies, uitstapjes en activiteiten door?

Als school bekijken we per activiteit of deze wel of niet door kan gaan. Dit krijg je ruim op tijd te horen.

Gaan de uitwisselingen en buitenlandreizen door?

Dinsdag 10 maart neemt de directie hier een besluit over.

Duidelijk is al wel dat de uitwisseling met de Italiaanse school (Crema 3gt) geen doorgang zal vinden. Ook de geplande ouderavond op 17 maart komt te vervallen.

Andere vragen rondom corona?

Neem contact op met Pirette Bonnier, hoofd ondersteuningsteam.

Via telefoonnummer 0497-361261 of via mail p.bonnier@piusx-college.nl

LET OP: Dagelijks vindt een update plaats van bovenstaande vragen en antwoorden.

Update 8-3-2020

Brief ouders update Corona.pdf

Update 6-3-2020

In het Pius X-Journaal vertelt rector Maarten de Veth over hoe het Pius X-College omgaat met het Coronavirus. Verder geeft docent Annemieke van de Zande tips over handen wassen.


28-02-2020

De Rijksoverheid, het RIVM en de lokale GGD informeren ons over de laatste stand van zaken. Onderaan deze mail vindt u de link naar de websites van deze instanties. Vooralsnog geven al deze instanties hetzelfde advies: iedereen kan gewoon naar school. Het is wel verstandig om de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Daarbij wordt geadviseerd om bij gezondheidsklachten na terugkeer uit een risicogebied thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Indien het standpunt hierin verandert zullen wij u informeren via de mail en de website van de school.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nu wens ik iedereen nog een fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

Namens de directie,

Ronald de Greef

Directeur vmbo-praktijkonderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Informatie-over-het-coronavirus.aspx

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op