Vacature directeur vmbo/praktijkonderwijs (1,0 fte)

Een detailbeschrijving van de vacature in PDF vind je hier.

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR VMBO/PRAKTIJKONDERWIJS VOOR HET PIUS X-COLLEGE

images/foto-vacature.jpg

De functie in het kort

Vanuit vastgestelde uitgangspunten en afspraken (het strategisch beleidsplan) wordt gewerkt aan het vormgeven van het onderwijs op de afdeling vmbo/praktijkonderwijs van het Pius X-College. Reeds gemaakte keuzes dienen uitgewerkt en verdiept te worden.

Wij zoeken

Per 1 augustus 2019, vanwege een wijziging van de organisatiestructuur, een:

Directeur vmbo/praktijkonderwijs

Een mensen mens (verbinder) - flexibel - onderwijskundig en transformatief leider - visionair - innovatief

De directeur vmbo/praktijkonderwijs is integraal verantwoordelijk voor personeel en onderwijs binnen de afdelingen vmbo/praktijkonderwijs. Hij (*) geeft leiding aan vmbo/praktijkonderwijs, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het afdelingsplan; implementeert deze en bewaakt de voortgang hiervan. Tevens levert de directeur een bijdrage aan het opstellen van het strategisch beleidsplan van het Pius X-College.

De directeur vmbo/praktijkonderwijs is een onderwijskundig leider, die vanuit een onderzoekende houding in zijn werk staat (innovatief gericht). Hij weet mensen te verbinden en in hun kracht te zetten. Hij conformeert zich aan het vastgestelde strategisch beleidsplan en zet zich in voor het nader uitwerken en het bestendigen hiervan. De directeur is letterlijk en figuurlijk zichtbaar in de organisatie.

De directeur vmbo/praktijkonderwijs geeft direct leiding aan de teamleiders. Hij formuleert samen met de teamleiders een helder afdelingsplan, waarbij hij luistert naar en gebruik maakt van de kwaliteiten en ervaringen van de medewerkers. Onderwijskundig zijn sectievoorzitters een belangrijke sparringpartner. De directeur stuurt op basis van resultaatafspraken met betrekking tot onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengsten en is verantwoordelijk voor onder andere het aanbod, kwaliteit, uitvoering en resultaten van het onderwijs en de leerlingbegeleiding.

De directeur vmbo/praktijkonderwijs dient bij dit alles waar mogelijk de onderwijskundige (ver)binding tussen de andere afdeling binnen het Pius X-College te weten havo/vwo te vergroten en te versterken.

Wie wij zijn

images/foto-vacature4.jpg

Het Pius X-College is een brede scholengemeenschap (praktijkonderwijs tot en met gymnasium) en ressorteert onder Onderwijsstichting De Kempen in Bladel. De school wordt bezocht door 2250 leerlingen en is de enige school voor voortgezet onderwijs in Bladel. Het Pius X-College is als onderwijsorganisatie gehuisvest op 1 campus. De stichting kent een Raad van Toezicht, een rector-bestuurder, een directieteam, teamleiders, sectievoorzitters, een aantal typen docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel (waaronder de hoofden en medewerkers van stafdiensten).

Het Pius X-College beschouwt het leren van de leerlingen als de core business van docenten. De leerling staat centraal en de structuur van de school dient dit op alle niveaus te faciliteren.

Het team is de thuisbasis van de docenten en kent een sterke cohesie. Dit autonome team staat onder leiding van een teamleider die eveneens een faciliterende rol heeft bij het vormgeven van de ontwikkeling van de leerlingen. Hiernaast staat ook de professionele ontwikkeling van de medewerker binnen Pius X-College centraal. Het Pius X-College beschouwt zichzelf dan ook als een lerende organisatie.

Er is een vernieuwd onderwijskader vastgesteld 2019-2021 en sprake van een bestaand strategisch beleidsplan 2017-2021, waarin de leer-en ontwikkelprocessen van onze leerlingen centraal staan.

Het Pius X-College participeert in het kennisnetwerk ORION, waarbinnen samengewerkt wordt op de gebieden van onderwijs, P&O, kwaliteitszorg, professionele organisatie en bedrijfsvoering. Het Pius X-College behoort tot het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Eindhoven-Kempenland, is een Brainportschool en is aspirant lid academische opleidingsschool van Trion.

De rector-bestuurder, de directeur stafdiensten/plaatsvervangend rector, de directeur vmbo/praktijkonderwijs en de directeur havo/vwo vormen de centrale directie van de school.

De afdeling vmbo/praktijkonderwijs

Het onderwijs en de organisatie zijn, als gevolg van onderwijskundige ontwikkelingen, in beweging. Binnen de vernieuwde organisatiestructuur en het nieuwe onderwijskader gaan we uit van relatie, competentie en eigenaarschap op leerling- en medewerkersniveau. In schooljaar 2019-2020 krijgt het nieuwe onderwijskader nader vorm, wordt uitgewerkt en uitgediept. De directie vmbo/praktijkonderwijs bestaat uit een directeur en 5 teamleiders. Het directieteam stemt onderwijsontwikkeling af met de betreffende secties.

De directeur is daarom structureel in gesprek met de teamleiders en sectievoorzitters over onderwijskundig beleid en de ambities zoals bij de beleidsagenda genoemd zijn. Planmatig handelen, het toepassen van de PDCA-cyclus, uitgaan van vertrouwen, een hoge mate van professionaliteit (professionele ruimte) en daarbij verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen, zijn hiervoor sleutelbegrippen.

De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op vmbo/praktijkonderwijs als voldoende gewaardeerd.

images/foto-vacature2.jpg

Beleidsagenda

Belangrijke aandachtspunten voor de komende tijd zijn de implementatie, realisatie en borging van de ambities uit het nieuwe onderwijskader en het strategisch beleidsplan. Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan:

 • Formatief versus summatief toetsen (toetsbeleid)
 • Ontwikkeling koersplan techniek
 • ICT-beleid
 • Verhogen van de basisondersteuning in de klas
 • Herdefinitie van de onderwijstijd
 • Eigentijds onderwijs
 • Hernieuwing van het werkverdelingsbeleid
 • De organisatiestructuur in relatie tot de ambities vanuit het vernieuwde onderwijskader
 • De doorontwikkeling van een professionele lerende organisatie
 • Participeren in het ORION-netwerk met name op het gebied van onderwijsontwikkeling, personeels- en kwaliteitsbeleid
 • Externe profilering van de sterke punten van de school

Wij vragen

De directeur vmbo/praktijkonderwijs heeft een duidelijke visie op het onderwijs van de komende jaren en onderschrijft zonder voorbehoud de uitgangspunten van het vernieuwde onderwijskader en het daarbij horende strategisch beleidsplan 2017-2021. Hij geeft leiding aan de afdeling en zorgt voor een uitwerking en borging van de onderwijskundige ontwikkelingen.

De directeur is een boegbeeld van de afdeling, vertoont voorbeeldgedrag en vertegenwoordigt de school. Hiervoor is nodig dat de directeur vmbo/praktijkonderwijs:

 • Inspirerend en daadkrachtig leiding geeft
 • Affiniteit heeft met de betreffende leerling populatie
 • Deskundig is op de deelterreinen van het onderwijs in zijn afdeling
 • In staat is om afwegingen te maken tussen het belang van de afdeling en het belang van het Pius X-College
 • Koersvast is en vanuit een onderzoekende en flexibele houding in staat is bij te sturen
 • Oog heeft voor externe (onderwijs)ontwikkelingen, gericht is op innovatie, en deze weet te vertalen naar de eigen afdeling
 • Verbindende kwaliteiten heeft op onderwijsinhoud (team-sectie)
 • Een positieve kijk heeft op de ontwikkeling en mogelijkheden van de professional in de school
 • Aandacht heeft voor de mens als professional (SHRM)
 • Beschikt over relativerings- en inlevingsvermogen
 • Relaties onderhoudt binnen en buiten de school
 • Beschikt over reflectief vermogen
 • Ervaring heeft in een vergelijkbare opdracht en beschikt over een academisch werk- en denkniveau

Wij bieden

De functie van directeur is ingeschaald in schaal 14. Het betreft een tijdelijk contract voor een jaar, dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao VO.

Procedure

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om voor 6 mei een motivatiebrief en CV te sturen naar sollicitaties@piusx-college.nl

Voor vragen kan tot en met 19 april contact worden opgenomen met Maartje Dolkemade, hoofd P&O, m.dolkemade@piusx-college.nl

(*) Hij: lees hij of zij. Zijn: lees zijn of haar

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF