Vacature rector/bestuurder

Wij zoeken met ingang van 1 januari 2019 een

Rector/bestuurder


De school

Het Pius X-College is een brede scholengemeenschap (PrO tot en met gymnasium) en ressorteert onder Onderwijsstichting De Kempen in Bladel. De stichting kent een Raad van Toezicht en een rector/bestuurder. De rector/bestuurder geeft leiding aan het directieteam, bestaande uit drie directeuren. Die directeuren zijn verantwoordelijk voor de drie kerndomeinen, te weten onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. Deze topstructuur dient om het primaire proces optimaal te ondersteunen.

Het Pius X-College beschouwt het leren van de leerlingen als de core business van docenten. De leerling staat centraal en de structuur van de school dient dit op alle niveaus te faciliteren. Het team is de thuisbasis van de docenten en kent een sterke cohesie. Dit autonome team staat onder leiding van een teamleider die eveneens een faciliterende rol heeft bij het vormgeven aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hiernaast staat ook de professionele ontwikkeling van de medewerker binnen Pius X centraal. Het Pius X-College beschouwt zichzelf als een lerende organisatie. Het Pius X-College kent een Raad van Toezicht, een rector/bestuurder, directeuren onderwijs, personeel en bedrijfsvoering, teamleiders, een aantal verschillende typen docenten, onderwijsondersteunend en algemeen ondersteunend personeel (waaronder de hoofden en de medewerkers van de stafdiensten).

Wij zoeken

Waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden gelezen

De rector/bestuurder is niet alleen talentvol maar ook toegewijd en heeft ambities op onderwijskundig en onderwijsinhoudelijk gebied. Hij vormt samen met de directeuren van de kerndomeinen onderwijs, personeel en bedrijfsvoering het hoogste echelon en geeft leiding aan het directieteam. De rector/bestuurder is echter letterlijk en figuurlijk zichtbaar binnen de school voor alle medewerkers. Hij is een ‘mensen-mens’.

Hij behartigt extern de belangen van het Pius X-College en weet creatief en ondernemend te zorgen voor kansen. Hij formuleert samen met het directieteam een helder beleid, waarbij hij luistert naar en gebruik maakt van de kwaliteiten en ervaringen van de medewerkers. Kortom: hij is een boegbeeld, een netwerker, een stimulator.

Hij biedt, binnen een cultuur van resultaatgerichtheid, vertrouwen, ruimte en werkkaders aan medewerkers op allerlei niveaus in de organisatie.

Hij kan relativeren en voelt de sfeer in de organisatie goed aan. Hij bindt en verbindt, inspireert en enthousiasmeert, waarbij hij voortdurend oog heeft voor de verbetering van de organisatie en de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Kernresultaatgebieden

Algemeen

De rector/bestuurder bewaakt door middel van integraal management de eenheid van beleid, het evenwicht tussen de kerndomeinen (onderwijs, personeel, bedrijfsvoering) en de afstemming binnen het directieteam. De rector/bestuurder is lange termijn richtinggevend voor de kaders en de ontwikkeling van de gehele (school)organisatie. De rector/bestuurder draagt zorg voor de maatschappelijke verankering van het Pius X-College door deel te nemen aan internationale, landelijke en regionale netwerken.

De rector/bestuurder is verder eindverantwoordelijk voor het financiële bedrijfsresultaat en de onderwijsopbrengsten van de brede scholengemeenschap (educational governance).

De rector/bestuurder beschikt over kennis van het voortgezet onderwijs en heeft hierop een duidelijke onderwijskundige visie.

De rector/bestuurder is naast de formeel eindverantwoordelijke ook een ‘mensen-mens’ die binnen het Pius X-College (informele) contacten onderhoudt met alle geledingen binnen de school en zo toch een zichtbare rector/bestuurder is.

Kernresultaatgebied 1: integraal bestuursmanagement

De rector/bestuurder verricht integrale managementtaken ten behoeve van het Pius X-College door in samenspraak met de Raad van Toezicht de vastgestelde strategie te vertalen naar het meerjaren strategisch en integraal organisatiebeleid, rekening houdend met politieke, maatschappelijke en omgevingsfactoren en het daarbij vaststellen van richting-gevende meerjarenplannen en taakstellingen voor onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.

De rector/bestuurder vertegenwoordigt het Pius X-College naar alle relevante stakeholders, bouwt voor het Pius X-College relevante contacten en netwerken op en onderhoudt deze en laat zorg dragen voor c.q. draagt zorg voor PR, marketing en acquisitie met betrekking tot de gehele (school)organisatie.

Kernresultaatgebied 2: vaststellen strategisch beleid

De rector/bestuurder is eindverantwoordelijk en formuleert met het directieteam het (strategisch) beleid van en voor het Pius X-College en formuleert (c.q. laat door de directeuren formuleren) de plannen en beleidsuitgangspunten van de kerndomeinen onderwijs, personeel en bedrijfsvoering voor de strategie en de visie van het Pius X-College.

Kernresultaatgebied 3: leidinggeven aan het directieteam

De rector/bestuurder geeft leiding en sturing aan de directeuren onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.

Bewaakt de ontwikkeling van de gehele (school)organisatie en is eindverantwoordelijk voor het financiële bedrijfsresultaat en de onderwijsopbrengsten van het Pius X-College (voldoet aan de Code Goed Bestuur).

Competenties

Vermogen tot visieontwikkeling op onderwijs, personeel en bedrijfsvoering

De rector/bestuurder ontwerpt en formuleert een visie op onderwijsontwikkeling, personeel (SHRM) en bedrijfsvoering, betrekt het directieteam en de overige medewerkers effectief bij die visieontwikkeling en houdt deze visie up-to-date. Inspireert op een wijze die resultaten van medewerkers positief beïnvloedt en leidt tot draagvlak voor organisatiedoelen en –veranderingen.

Vermogen tot beleidsontwikkeling en –uitvoering

Zorgt voor de integratie van alle beleidsonderdelen (kerndomeinen onderwijs, personeel en bedrijfsvoering). Zorgt voor een systematische en regelmatige evaluatie en bijstelling van het (strategische) beleid op basis van een PDCA-cyclus.

Vermogen tot het positioneren van het Pius X-College in de maatschappelijke context

Zorgt ervoor dat de strategische keuzes van het Pius X-College zijn gebaseerd op een analyse van de positie in de regio met oog voor landelijke en internationale ontwikkelingen, stromingen en tendensen.

Inventariseert welke organisaties en personen daarbij voor het Pius X-College belangrijk zijn, onderhoudt hiermee adequate contacten om te komen tot effectieve samenwerking, heeft oog voor de belangen van de school en bewaakt daarbij de risico’s.

Vermogen tot resultaatgericht leidinggeven

Laat zich (onder andere door het directieteam) tijdig informeren over belemmeringen en knelpunten voor het bereiken van de organisatiedoelen. Analyseert samen met relevante stakeholders de oorzaken van eventuele belemmeringen en knelpunten en bepaalt of er maatregelen genomen moeten worden. Kan op de juiste manier taken en verantwoordelijkheden delegeren. Gebruikt ook hier de PDCA-cyclus voor regelmaat en consistentie. Kan planmatig processen aansturen.

Vermogen tot inspireren

Betrekt medewerkers uit alle geledingen van de school bij de visieontwikkeling. Inspireert zodanig dat er draagvlak is voor de doelen van het Pius X-College en/of voor veranderingen die dienen plaats te vinden. Heeft visie, uitstraling en statuur binnen de menselijke maat.

Vermogen tot relatiebeheer

Signaleert kansen voor effectieve samenwerking. Initieert samenwerking met potentiële partners.
Stelt een effectief communicatiebeleid op, aangepast aan de diverse doelgroepen. Bevordert een positief beeld van het Pius X-College in de media. Organiseert effectief inspraak van de stakeholders.

Kennis, ervaring en beroepshouding

De toekomstige rector/bestuurder beschikt over:

  • een heldere onderwijskundige visie en weet deze te vertalen in strategisch beleid en gestructureerde plannen van aanpak;
  • kennis en ervaring met betrekking tot financiële en bedrijfseconomische vraagstukken en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen;
  • de vaardigheid als netwerker te functioneren in een complexe (politiek-)bestuurlijke omgeving;
  • de vaardigheid en ervaring integraal leiding te geven in het voortgezet onderwijs (of daarmee te vergelijken sectoren) en daarbij in- en extern verantwoording af te leggen;
  • de vaardigheid de professionele ontwikkeling van de organisatie in het algemeen en de medewerkers in het bijzonder te optimaliseren;
  • de vaardigheid strategisch te handelen en besluitvormingsprocessen soepel te laten verlopen;
  • de vaardigheid bij alle geledingen van de organisatie vertrouwen te wekken en alle medewerkers te inspireren;
  • zeer goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden en een goed ontwikkelde bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit;
  • een academisch denk- en werkniveau.


Bij interesse ontvangen wij graag uiterlijk 2 september a.s. een motivatiebrief met CV gericht aan Maartje Dolkemade, hoofd P&O, sollicitaties@piusx-college.nl. In de week van 24 september a.s. vindt de eerste gespreksronde plaats.

Voor meer informatie kan vanaf 13 augustus a.s. contact worden opgenomen met Maartje Dolkemade.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

[Download deze vacature in PDF formaat]

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF