Leerlingenraad

De school kent schoolbreed verschillende overlegvormen om met leerlingen in gesprek te gaan. De teamleiders van pro en vmbo spreken frequent met hun leerlingen over de kwaliteit van het onderwijs en de daarbij horende organisatorische zaken (wij noemen dit: bij de teamleider op de thee). Op de afdeling havo/vwo is dit overleg middels een leerlingenraad opgezet. Initiatieven of plannen om dingen te verbeteren komen in de leerlingenraad aan de orde. In principe kunnen alle schoolzaken die leerlingen raken, door de leerlingenraad besproken worden. De leerlingenraad heeft indien gewenst overleg met de teamleiders en/of de directeur havo/vwo.

Deze raad wordt begeleid door een docent. Een leerling uit de raad praat ook mee in de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) en fungeert als gesprekspartner bij zaken die de leerlingen aangaan.

Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op