Ondersteuning en begeleiding

Voor een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop wij als school ondersteuning en begeleiding bieden aan onze leerlingen verwijzen wij u graag naar de bijlage Ondersteuningsplan 2019. Voor de ondersteuning met betrekking tot de begeleiding van dyslexie kunt u naar de bijlage Dyslexieprotocol.

De mentor heeft de speciale zorg voor een klas en geeft in alle leerjaren begeleiding en ondersteuning aan de leerling. De mentor is zowel voor de leerling als de ouders de eerste contactpersoon en als zodanig de spil in de begeleiding van de leerling. School heeft verschillende functionarissen die de mentor, en dus de leerling en ouders, kunnen adviseren en ondersteunen

Uitgangspunt op onze school is dat de begeleiding aan leerlingen op de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van docenten, ouders, leerling en schoolorganisatie. Wij hechten daarbij aan een systematische aanpak en maken gebruik van deskundigen. Waar nodig wordt het advies gevraagd van het intern zorgteam of van buitenschoolse deskundigen.

Als het met reguliere of dagelijkse begeleiding op school niet is gelukt om bepaalde problemen op te lossen, kunnen de betrokkenen advies vragen aan het intern zorgteam. Het intern zorgteam bestaat uit een zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, ambulant begeleider en eventueel externe deskundigen op afroep. Het zorgteam komt wekelijks bij elkaar. Het is de taak van het zorgteam om een handelingsadvies te geven aan mentoren en docenten of te verwijzen naar extra hulp. In gevallen waarin de oplossing van de problemen niet binnen de school te vinden is, zal het zorgteam verwijzen naar hulpverleningsinstanties buiten de school. De uitkomst kan – in sommige gevallen – zijn dat het beter is dat de leerling op een andere, gespecialiseerde school verder gaat.

Passend Onderwijs

Het Pius X-College maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs, regio Eindhoven-Kempenland (RSV PVO). Het RSV PVO biedt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk ondersteuning binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de leerlingen.

Met de invoering van Passend Onderwijs binnen het Pius X-College is de school de plaats waar problemen van leerlingen gesignaleerd en besproken worden. De samenwerking van de school met jeugdzorg is hierbij veel intensiever. We zorgen voor een adequate opleiding voor personeelsleden. Omdat we beseffen dat niet iedere school alle specialismen in huis kan hebben, wordt binnen het regionaal samenwerkingsverband per school geïnventariseerd wie welk ondersteuningsprofiel heeft. Het creëren van een dekkend aanbod is daarbij het uitgangspunt. De invoering van het Passend Onderwijs op het zien wij als een kans om onze begeleiding te optimaliseren. We streven er dan ook naar dat de invoering van Passend Onderwijs uiteindelijk door alle betrokkenen als een verrijking wordt ervaren.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR beoordeelt het Ondersteuningsplan van het RSV PVO en heeft instemmingsrecht. Ook bespreekt de OPR onderwerpen met het bestuur en heeft ze een adviserende rol. In de OPR zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd. Namens het Pius X-College heeft Mirjam Eikenbroek hierin zitting.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de OPR zijn vastgelegd in het reglement OPR en het medezeggenschapsstatuut dat door het bestuur is vastgesteld. De OPR stelt ieder jaar een jaarverslag OPR op.

Vertrouwenspersoon

Er zijn soms zaken waar leerlingen mee rondlopen en die ze moeilijk vinden om te bespreken met ouders, docenten of de mentor. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken mee naar mogelijke oplossingen, verwijzen of schakelen meer gespecialiseerde hulp in.

Intern begeleider (IB-er)

Sommige leerlingen krijgen extra begeleiding van een docent die gespecialiseerd is in specifieke begeleidingsvragen. Dit is de IB-er: intern begeleider.

Gedragswetenschappers

Het Pius X-College heeft verschillende gedragsdeskundigen in dienst zoals een psycholoog en orthopedagoog. De specialisten binnen het interne ondersteuningsteam hebben naast het werk binnen een bepaalde afdeling ook een schoolbreed takenpakket. Ze spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in advisering en het testen van leerlingen. Het hoofd van het ondersteuningsteam is de spil naar de samenwerking met externe partners. Er zijn vaste contacten met medewerkers van het LOT (lokaal ondersteuningsteam van de gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden, Bergeijk en Eersel), de GGD, de politie, Leerplicht.

Ondersteuningsplan-2019.pdf
Protocol Dyslexie.pdf


Overtuigd?

Kom ons ontmoeten

Neem contact met ons op