Vmbo gemengd/theoretisch

Wie zijn wij?

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van de gemengde en theoretische leerweg zijn gehuisvest in het Junior College; een apart gebouw op het schoolterrein. De indeling van het gebouw en het leerklimaat passen goed bij de leerlingen. Het vakkenpakket van de onderbouw sluit goed aan bij het basisonderwijs en bij wat leerlingen nodig hebben om succesvol het voortgezet onderwijs te doorlopen. Vanaf het derde leerjaar maken de leerlingen de overstap naar de Toren van het hoofdgebouw. Hier is ook een eigen Open Leercentrum (OLC) met veel faciliteiten. De leerlingen worden in de bovenbouw goed voorbereid op het eindexamen.

Binnen het team van het vmbo gemengd/theoretisch is speciale aandacht voor de groei naar meer zelfstandigheid. Het vmbo gemengd/theoretisch zorgt ervoor dat leerlingen tot hun recht komen met onderwijs, gericht op hun capaciteiten en interesse. De leerlingen staat centraal door persoonlijke aandacht waarbij de mentor de spil is. Er zijn veel keuzemogelijkheden die in de bovenbouw leiden tot een persoonlijk pakket dat op maat is toegesneden.

Wat doen we?

Ook op de vmbo gemengde/theoretische leerweg is aandacht voor persoonlijkheidsvorming, actieve werkvormen, leren de leerlingen samenwerken en zelfstandig werken. Ongemerkt worden sociale vaardigheden aangeleerd door coöperatief leren. Probleemoplossend leren staat centraal; dit vraagt vaardigheden als luisteren, kritisch denken, creativiteit en samenwerken. In de onderbouw is er met name aandacht voor de ICT-vaardigheden binnen de lessen. Leerlingen worden gestimuleerd om hiervoor hun iPad mee te brengen en gebruiken op school. Tijdens de Keuze Werk Tijd-uren staat begeleiding centraal. Er is aandacht voor studievaardigheden, omgaan met elkaar en ondersteuning door de mentor. Als voorbereiding op de keuze van de leerroute, het profiel en het vakkenpakket wordt er in leerjaar twee veel aandacht besteed aan de oriëntatie op studie en beroep. Vanaf leerjaar drie wordt er nog nadrukkelijker gewerkt aan zelfredzaamheid van de leerlingen. Daarnaast wordt er ingezet op een goede mix tussen het bijbrengen van kennis, een brede algemene vorming en het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er worden duidelijke doelen gesteld en er wordt dus gestreefd naar een groeiende zelfstandigheid van brugklas naar eindexamen. Een doorlopende leerlijn van zelfsturing en kwalitatief goed onderwijs zorgt dat de leerling ook na het eindexamen baat heeft bij de aangeleerde vaardigheden.

In de onderbouw volgen alle leerlingen hetzelfde lesprogramma; in de bovenbouw wordt een profiel gekozen: Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren & Energie, Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen of Groen. In de gemengde leerweg volgt de leerling zes verplichte examenvakken waaronder één beroepsgericht vak. De gemengde leerweg is vooral geschikt voor leerlingen die al duidelijk zicht hebben op hun beroepsrichting en een praktische leerstijl hebben.

De leerlingen in de theoretische leerweg volgen alleen theoretische vakken. Als extra kunnen leerlingen het Anglia-programma volgen. Anglia is een ‘versterkt Engels’ programma dat na afronding gelijk staat aan het havo-4 niveau en waarvoor apart examen wordt afgelegd (met een erkend diploma). Leerlingen die het programma gevolgd hebben ondervinden groot voordeel bij de doorstroming naar havo of het mbo.

Overtuigd?

Neem contact met ons op