Visie
Iedere jongere krijgt de mogelijkheid om in een veilige, respectvolle en inspirerende omgeving zijn of haar eigen identiteit en talent te ontwikkelen om als zelfstandig burger te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Missie
Op de afdeling praktijkonderwijs van het Pius X-College in Bladel voelt een leerling zich bijzonder welkom. Iedereen wordt geaccepteerd en gerespecteerd. In een kleinschalige en veilige setting worden leerlingen omringd door zorg en aandacht. Samen met leerlingen, ouders en medewerkers van school wordt er in een positief en inspirerend leef- en leerklimaat gewerkt aan individuele passies en talenten. Hierdoor wordt iedere leerling op zijn of haar manier in staat gesteld deel te nemen aan de maatschappij.

De volgende vier pijlers geven weer waar we ons als afdeling op richten:
Wij verzorgen individueel onderwijs, maar wel samen
Wij zijn als afdeling behulpzaam en betrokken
Wij werken in een positief leef- en leerklimaat
Wij werken met de leerling in een betekenisvolle en inspirerende leeromgeving. 

Individueel en toch samen
Op de praktijkschool van het Pius X-College staat de leerling centraal. Wij gaan uit van de kansen en mogelijkheden van het kind. Wij dagen leerlingen uit zich voortdurend te ontwikkelen, naar eigen behoefte en rekening houdend met individuele verschillen. We realiseren dit door voor iedere leerling een individueel ontwikkelingsplan met haalbare leerdoelen op te stellen. In samenspraak met de leerling, de ouders en de mentor wordt een toekomstperspectief met bijbehorende doelen opgesteld. Doelen kunnen van sociale en / of didactische aard zijn. Deze doelen zijn richtinggevend voor het onderwijs en het coachen van de leerling. In een schooljaar wordt het individueel ontwikkelingsplan besproken, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld in samenspraak met alle partijen. Door op deze manier te werken creëren wij ruimte om maatwerk te leveren.

Behulpzaam en betrokken
De praktijkschool van het Pius X-College is een kleinschalige afdeling. Als team zijn wij betrokken en toegewijd. Leerlingen worden gekend en gezien. Belangrijk is dat leerlingen zich veilig voelen op school. Het ondersteuningsteam zorgt voor een optimale begeleidingsstructuur voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Een breed netwerk van deskundigen en specialisten kan, indien nodig, worden aangesproken om de leerling te helpen. 

Een positief leef- en leerklimaat
Door het scheppen van een positief leef- en leerklimaat halen wij samen het beste in de leerling naar boven. Wij doen dit door de leerling te leren zichzelf te zijn en te accepteren. Behulpzaam zijn, het respecteren van (culturele) verschillen en ruimte geven aan een ander vinden wij belangrijk. Maatschappelijke betrokkenheid en goed burgerschap worden gestimuleerd en maken deel uit van het onderwijsprogramma.

Wij doen zoveel mogelijk een beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de individuele leerling. Van hem of haar wordt een actieve rol verwacht. Wij richten het leerproces zodanig in dat de leerling optimaal leert (het is uitdagend, stimulerend, maximaal en effectief). Daarvoor is het nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden om die doelen te bereiken.
Voortdurend werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de medewerkers van de afdeling, door middel van (zelf)reflectie, intervisie, scholing en netwerken is voor ons een vanzelfsprekendheid. Zowel voor de leerling als voor de leerkracht geldt dus dat er een leven lang geleerd wordt.

Inspirerend en betekenisvol
Op onze afdeling is onderwijs de basis voor de ontwikkeling van het talent wat we als samenleving nodig hebben om verder te komen. Uitgangspunt is de leerling en zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. De leerling leert binnen een betekenisvolle en levensechte context, waarin talent zich optimaal kan ontwikkelen. Hiervoor is een uitdagend en relevant onderwijsaanbod nodig, maar ook ruimte voor de leerling om te kiezen, zelf het leerproces te sturen en zelf tijd in te delen. Het leerproces is altijd geënt op de passies, de interesses en de mogelijkheden van de leerling zelf: op onze afdeling begint het onderwijs met de leerling en niet met de leerstof. We gaan uit van een positieve, aanmoedigende en belonende aanpak, waarbij wij de nadruk leggen op wat een leerling juist wel kan of al weet.

Wij werken als netwerkschool. Waar nodig betrekt de school daar externe partijen bij. Dat kunnen werkgevers, gemeenten, rolmodellen en deskundigen op het gebied van didactiek en pedagogiek zijn. De praktijkschool van het Pius X-College staat open voor de wereld buiten de school, gebruikt die omgeving waar nodig, is maatschappelijk betrokken en zorgt dat de leerlingen in die wereld goed terecht komen.