Informatie over de brugklas havo-vwo

Welkom op het Pius X-College

Het Pius X-College in Bladel is een bijzondere school. Je vindt er alle vormen van voortgezet onderwijs die je maar kunt bedenken. In totaal zitten er ongeveer 2350 leerlingen op onze school. Ze komen uit alle dorpen in de buurt. Ook dat maakt het Pius X-College bijzonder. We zeggen wel eens: we zijn een dorp op zich!

Brugklas:

De afdeling havo-vwo

De havo-opleiding duurt vijf jaar, de vwo-opleiding zes jaar. Er is eerst voor iedere leerling een eenjarige brugperiode. Aan het einde van dat jaar wordt een keuze gemaakt voor havo of vwo.

Advies    

Elke brugklasleerling komt met een niveau-advies van de basisschool binnen. Dat advies is met je ouders besproken. Het advies en de uitslag van de CITO bepalen in welke brugklas je het beste kunt beginnen. Bovendien willen wij graag nog wat meer over je te weten komen. Daarom gaan we praten met de leerkracht van groep 8 van je basisschool. Als je hier een tijdje op school zit, nodigen wij de leerkracht van groep 8 uit, om hem of haar te laten zien hoe het met je gaat op de middelbare school.

Aansluiting Voortgezet Onderwijs.

Tussen het Pius X-College en alle basisscholen in de Kempen die leerlingen leveren, vindt regelmatig een uitgebreid overleg plaats. Dat betekent dat de basisscholen goed op de hoogte zijn van de werkwijze op het Pius X-College. Voor ons betekent het dat we zeer grote waarde hechten aan het advies dat de basisschool over de leerling uitbrengt. Daarnaast besteedt het Pius X-College veel tijd aan het gewenningsproces van de leerlingen in de brugklas. Leerlingen worden voor de zomervakantie al door hun nieuwe mentor ontvangen in hun nieuwe klassensamenstelling. Ze krijgen de eerste informatie en van iedereen wordt een foto gemaakt. Dezelfde dag worden je ouders uitgenodigd, zodat zij ook kennis kunnen maken met de mentor. Zo kunnen zij alvast voor de zomervakantie zoveel mogelijk aan de nieuwe situatie wennen.

Na de  vakantie volgt er opnieuw een introductiedag met de mentor, en in de derde schoolweek gaan we drie dagen op kamp. Drie dagen waarin je de docenten, de leerlingen, de mentor en je nieuwe klas op een speelse manier leert kennen.

In het begin krijg je nog maar weinig huiswerk op. Dit om te wennen. Je mentor helpt je bij het plannen van het huiswerk en leert je hoe je op verschillende manieren je leerwerk kunt aanpakken. 

Welke vakken worden er in de brugklas gegeven?

In de brugklas krijgen de leerling de talen Nederlands, Frans en Engels in de laatste periode kun je snuffelen aan de Klassieke talen.

Sommige vakken zijn samengevoegd in een leergebied, omdat ze heel veel met elkaar te maken hebben. Het gaat dan om Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek.

Wiskunde, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing, tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding maken het rooster bijna compleet.

Verder staat er op je rooster een studieles- en begeleidingsuur. Dat laatste uur wordt gebruikt voor o.a. lessen in geluk.

De lessentabel

Elke les duurt 50 minuten, dan komt een andere docent voor een ander vak. Er zijn 34 lessen per week. In de eerste periode krijg je extra taal, in de tweede periode extra rekenen en in de derde periode kun je snuffelen aan Klassieke talen.  In de tweede klas komen er de vakken Duits en handvaardigheid bij. Bij een goed resultaat kun je op vwo ook Latijn en in de derde klas Grieks kiezen. Daarnaast zijn er ook projecten waarbij verschillende vakgebieden samenwerken. Ook neem je deel aan een mediaproject.

Begeleiding

Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat leerlingen het naar hun zin hebben. De leerlingbegeleiding vindt plaats door mentoren. De mentor let op het sociaal welzijn en volgt de resultaten van zijn/haar leerlingen, bespreekt studiemogelijkheden of problemen met de leerlingen en onderhoudt contact met de ouders. Leerlingen met ernstige problemen worden opgevangen door interne leerling begeleiders of door het Ondersteuningsteam.

Er is extra aandacht voor leerlingen die meer dan gemiddelde mogelijkheden blijken te hebben. Het Ondersteuningsteam, met onder andere een psycholoog, een orthopedagoge, een schoolmaatschappelijk werkster en een jeugdarts, ondersteunt de mentoren. Voor sociaal emotionele problemen kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Binnen de school zijn enkele docenten tevens als vertrouwenspersoon werkzaam. Als je last hebt van faalangst en je resultaten lijden hieronder, zijn er trainingen die je kunt volgen. Ook als je moeite hebt om je te uiten kun je een training volgen. Als je niet zo goed bent in een bepaald vak, kun je bijles volgen. Voor rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht, spelling, begrijpend lezen is Remedial Teaching mogelijk. Je krijgt dan extra hulp en tips hoe je om kunt gaan met deze onderdelen.

Contact

Een goed contact tussen school en ouders/verzorgers vinden we heel belangrijk. In het begin van het schooljaar plannen we een 10 minutengesprek voor kennismaking m et de mentor. De leerlingen ontvangen drie maal per jaar een rapport. De cijfers zijn berekend op één decimaal. Alleen het eindrapport kent hele cijfers. Naar aanleiding van rapport 1 en 2 is er een oudergesprek met de mentor. Uiteraard kunnen ouders ons altijd bellen voor een tussentijds persoonlijk gesprek over vorderingen of bijzondere situaties.

Veel informatie staat ook op de website. De jaarplanning, belangrijke mededelingen, de cijfers, de nieuwsbrief van de Ouderraad, roosters en roosterwijziging zijn daar allemaal terug te vinden.

Bij bijzondere gebeurtenissen, activiteiten en excursies worden de ouders op de hoogte gesteld. 

TTO

Het Twee Talige vwo start in klas 1. Deze leerlingen volgen een programma dat vergelijkbaar is met de reguliere brugklas, maar circa 70% van de lessen wordt in het Engels gegeven. Leerlingen worden volledig op vwo-niveau getoetst. Ook in klas 2 en 3 lopen de reguliere en tweetalige programma’s in belangrijke mate gelijk. Zo bewaken wij de keuzemogelijkheden op het eind van klas 3. Na klas 3 is het mogelijk een IB-programma te volgen en hierin examen te doen.