Informatie over Havo 4 en 5 Havo, dat staat voor Hoger Algemeen Vormend Onderwijs. Het bereidt voor op een beroepsopleiding, bijvoorbeeld een HBO opleiding. De bovenbouw van de havo duurt twee jaar en begint vanaf klas 4

4 havo
Profielen
In de derde klas van de havo heb je een profiel gekozen. Je hebt daarbij de keuze uit Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. De naam van het profiel zegt al iets over de vakken die je daarin krijgt aangeboden. Onafhankelijk van het profiel krijgt iedereen vakken als Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Levensbeschouwing en LO. In de Maatschappijprofielen zitten de andere vreemde talen, geschiedenis, aardrijkskunde, de creatieve vakken (muziek, beeldende vorming). In de Natuurprofielen heb je uiteraard meer technische vakken als natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie. Maar omdat je in elk profiel ook nog een gedeelte vrije keuze hebt, kun je een breed pakket kiezen. Het aantal lessen verschilt per profiel. Je zit als leerling ook niet meer de hele dag op school in dezelfde klas, maar het kan zijn dat je per uur in een andere groep les hebt.

Begeleiding
Omdat in de vierde klas van de havo leerlingen van verschillende afdelingen en klassen bij elkaar komen (zoals van klas 3 havo, instromers van het vmbo, overstappers van 3 vwo) is er speciale aandacht voor de manier van studeren en voor de begeleiding. Dat begint al in de tweede week van het schooljaar met een driedaags introductiekamp in de Beekse Bergen, waar je kennis maakt met je mentor en je teamleider. Op dat kamp zul je al merken dat samenwerken met elkaar, aanpakken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en niet te vergeten doorzettingsvermogen belangrijke voorwaarden zijn om de havo met succes te doorlopen. Het hele schooljaar door zal de mentor met jou en je ouders, maar ook met je vakdocenten z´n best doen om je goede cijfers te laten halen. Er is echter ook tijd een aandacht om je op de lange weg van brugklasser tot student te laten ontwikkelen. In de bovenbouw van de havo zit je immers midden in een belangrijke tijd van je persoonlijke ontwikkeling !

Examen
De vierde klas van de havo is weliswaar het voor-examenjaar, maar eigenlijk leg je al voor een groot deel de basis van je examen. Sommige vakken zoals CKV (culturele kunstzinnige vorming) sluit je zelfs al af in havo 4. In het voorexamenjaar maak je tal van proefwerken, schriftelijke overhoringen, opdrachten en werkstukken. Docenten en mentoren houden je vorderingen goed in de gaten (ouderavonden !) en proberen je te waarschuwen wanneer je in de gevarenzone terecht komt. Daarnaast is er ook aandacht voor rekenvaardigheid, voorbereiding op je vervolgstudies en maak je al een begin met je profielwerkstuk. Het zal je niet verbazen dat de overgangsnorm naar havo 5 erg lijkt op de uiteindelijke slaag-zakregel.

5 havo
Eindexamenjaar
Als je eenmaal in havo 5 bent gekomen is het eindexamen heel dichtbij. In mei van dat schooljaar zit je al in de gymzalen over de landelijke examens gebogen. Door middel van een examentrainingsweek proberen we vooraf dat Centraal Eindexamen zo echt mogelijk na te bootsen. Maar voor die tijd dient er ook hard gewerkt te worden. In drie toetsweken (november, januari en maart) hebben de verschillende vakken hun schoolexamentoetsen, elke ronde met een herkansing. De voorbereiding op je vervolgstudie is een ander belangrijk doel in het examenjaar. Je kunt naar meeloopdagen op hogescholen, we organiseren een beroepenvoorlichtingsavond en via het computerprogramma dedecaan kun je alles te weten komen over vervolgopleidingen, op kamers gaan en studiefinanciering. Twee decanen staan klaar om je, indien nodig, daarbij te helpen. Als het Centraal Eindexamen er op zit is er nog een spetterend eindexamengala met je docenten en natuurlijk ben je met je trotse ouders welkom op je eigen feestelijke diploma-uitreiking !

4 en 5 havo algemeen
Ouders Aan het begin van zowel 4 als 5 havo is er een introductie ouderavond, waarop ouders kennismaken met mentoren en teamleider. Om tot goede studieresultaten te komen is afstemming tussen de mentor op school en ouders thuis van groot belang. Via telefoon of email en op ouderavonden met tien-minutengesprekjes wordt informatie uitgewisseld. Wanneer er behoefte is kan ook met de teamleider een afspraak gemaakt worden.

En verder….
Binnen diverse vakken zijn er buitenschoolse activiteiten, zoals excursies of gastlessen. Vanuit het vak kunst beeldend is er op 4 havo zelfs een uitwisseling met een Italiaanse school. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om voor hun profielwerkstuk of in het kader van hun vervolgopleiding andere scholen te bezoeken of beroepsbeoefenaren te interviewen. Voor de kerstvakantie organiseert het kernteam 4-5 havo kerstactiviteiten. Binnen het vak bewegen, sport en maatschappij bereiden de examenleerlingen een echte show voor, waarin ze hun sportieve en organisatorische kwaliteiten aan een breed publiek laten zien. In het algemeen is de sfeer op 4 en 5 havo er één van aanpakken. Vanuit de school proberen vakdocenten, mentoren en teamleider op soortgelijke manier, namelijk met duidelijke regels en consequent naar leerlingen toe, op te treden. Natuurlijk zijn er ook wel eens problemen tussen leerlingen en school, maar behalve bovenstaande medewerkers is er ook nog een zorgteam met gespecialiseerde psychologen, ortho-pedagogen en vertrouwenspersonen.

Wie is wie?
Teamleider:
Dhr. H. Cleven; email: h.cleven@piusx-college.nl
Decaan:
Mevr. A. Groenen; email: a.groenen@piusx-college.nl
Dhr. M. Hendrikx; email: m.hendrikx@piusx-college.nl
Mentoren: namen en emailadressen bekend bij aanvang schooljaar