Informatie over Juniorcollege : VMBO Theoretisch en Gemengde Leerweg 

Als je kiest voor VMBO-T dan heb je de eerste twee jaren les op het Juniorcollege. In de brugklas krijg je les in de talen Nederlands, Frans en Engels. In leerjaar 2 komt daar Duits bij. Sommige vakken zijn samengevoegd in een leergebied omdat ze heel veel met elkaar te maken hebben. Het gaat dan om Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek, Mens en Maatschappij en Beeldende vorming. Wiskunde, Rekenen, Muziek en Lichamelijke Oefening maken het rooster bijna compleet.

Bijzonder op het Junior College is de Keuzewerktijd. In die lesuren krijg je algemene studiebegeleiding, informatica, leefstijllessen, lessen in geluk en ondersteuning voor vakken die jij moeilijk vindt. Naast de lessen ga je ook aan de slag met andere “leerervaringen”. Je neemt deelt aan het kennismakingskamp in Esbeek, CKV-activiteiten, je krijgt vak-excursies, bijvoorbeeld naar Technopolis en Overloon. Verder heb je mogelijkheid jezelf te bewijzen door deel te nemen aan wedstrijden, aan tentoonstellingen of optredens. Bijvoorbeeld: Open Pius Podium.        

Begeleiding

Mentor
De mentor is voor jou en voor je ouders de belangrijkste persoon op school. De mentor weet het meest van jou en is ook de persoon waar je terecht kunt als je vragen of een probleem hebt. Met de mentor bespreek je dingen als het gaat om je cijfers, de klas, hoe je je voelt op school, enzovoorts. De mentor zorgt er ook voor dat hij je aanmeldt voor speciale begeleiding.

Sommige leerlingen zijn bv. faalangstig: hun resultaten lijden daaronder. Anderen hebben moeite om zich te uiten of problemen in de omgang met anderen. Voor hen zijn er in het tweede trimester van leerjaar 1 en 2 faalangstreductie- en sociale vaardigheidstrainingen. Speciaal opgeleide docenten verzorgen deze trainingen.

Leerlingen die achterstand hebben op het gebied van rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht, spelling, begrijpend lezen of studievaardigheid kunnen in aanmerking komen voor extra hulp. Er is ook extra begeleiding voor vakspecifieke leerproblemen. Dyslectische leerlingen krijgen hulp bij het zoeken van de juiste studiemethode en bij toetsen krijgen zij extra faciliteiten.

Vertrouwenspersoon

Zijn er dingen die je zelfs niet met je mentor wilt of kunt bespreken, dan kun je op school terecht bij een vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kun je je verhaal kwijt als je bijvoorbeeld een probleem hebt. Deze persoon kan je dan helpen en/of tips geven. 

Intern leerling begeleider (ILB-er)

Sommige leerlingen krijgen extra begeleiding van een docent die gespecialiseerd is in speciale begeleidingsvragen. Dit is de ILB’er; intern leerling begeleider. 

Orthopedagoge

Ook is er een deskundige in huis op het gebied van leerproblemen en gedrag. De orthopedagoge E. van Gestel-Janssen is verbonden aan de school en voert allerlei algemene werkzaamheden op haar vakgebied uit (o.a. dyslexie) maar zij is specifiek bezig met de leerlingen van de Theoretische en de Gemengde Leerweg van leerjaar 1 tot en met 4. Wekelijks heeft zij overleg met de teamleider en de ILB-er om, daar waar dat nodig is, te zorgen voor de juiste ondersteuning. 

Teamleider

Mevr. R.Maas is eindverantwoordelijke op VMBO 1-2TG. Haar kantoor bevindt zich op de verdieping in het Junior. Je kunt bij haar terecht met allerlei vragen. 

Buitenschoolse activiteiten

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Om je goed voor te bereiden op je vervolgstudie en je beroep organiseren we diverse activiteiten en voorlichtingsavonden. Een ervan is de PSO-week in januari/februari voor alle leerlingen van 2TG. Ook gebruik je in de KWT-lessen, maar ook thuis, het computerprogramma S-trjct, dat je hierbij ondersteunt. 

Actie derde wereld

In samenwerking met Edukans Going Global steunen we jaarlijks onderwijsprojecten voor kansarme kinderen in een ontwikkelingsland. In voorgaande schooljaren gingen twee leerlingen, waarvan een TG-leerling uit de bovenbouw als ambassadeur/verslaggever naar een land in Afrika. Medeleerlingen sponsoren deze actie.