Horizontale verantwoording

In het kader van de horizontale verantwoording wordt naast het jaarverslag en met name via het programma ‘Vensters voor Verantwoording’ rekenschap afgelegd aan leerlingen, ouders, personeel en andere betrokkenen zoals (lokale) overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met name de dialoog met leerlingen (via de Leerlingenraad), ouders (via de Ouderraad en de ouderklankbordgroepen) wordt als zeer belangrijk ervaren. Het Pius X-College wil op een transparante wijze duidelijkheid verschaffen over hetgeen wordt gedaan c.q. de kwaliteit van het onderwijs op de school. 

Code Goed Bestuur

Het Pius X-College voldoet aan de Code Goed Onderwijsbestuur. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en toezicht zijn helder geregeld en in de statuten vastgelegd.

 ANBI status.pdf