Algemeen

Op het Pius X-College treffen we een open cultuur aan waarin iedere leerling telt, waarin men naar elkaar omziet en bereid is voor zwakkere leerlingen extra voorzieningen te treffen. Deze grondslag is bepalend voor het aanbod; katholiek onderwijs wil dienstbaar zijn aan de leerling, aan de ouders en aan de samenleving. Het eigene van katholiek onderwijs wordt vooral bepaald door de inspiratie die mensen putten voor hun dagelijks werk uit het Evangelie en de traditie. Het kleurt hun visie op de omgang met de leerlingen, met ouders en met de samenleving.

Werken met kinderen aan hun groei, is op een bijzondere wijze uitdrukking geven aan naastenliefde; er is verscheidenheid en onderscheiding. Er is ruimte voor vergeving; spiritualiteit en gemeenschapszin zijn voelbaar. Er is aandacht en zorg, authenticiteit en communicatie.

Concreet

  • Het vak Levensbeschouwing heeft een erkende plaats
  • Er zijn bezinningsbijeenkomsten aan het begin en einde van elk schooljaar
  • Er vinden kerstvieringen plaats
  • Bij overlijden van een personeelslid of leerling wordt een stilte- en rouwruimte ingericht en eventueel een afscheidsdienst gehouden op school
  • Er is ruimte voor gelovigen van andere religies
  • Van docenten wordt bij de aanvaarding van de functie loyaliteit gevraagd met betrekking tot de waarden en normen van het Christendom
  • Er zijn themadagen met betrekking tot waarden en normen
  • Aandacht voor mensen in ontwikkelingslanden wordt concreet gemaakt door de uitzending van leerlingen, door projecten en de Derde Wereld actiedag (Edukans)